FAQ

Vind hier de antwoorden op de meest gestelde vragen

FAQ

Freinetonderwijs heeft, net als iedere andere leermethodiek, een aantal voor- en nadelen. We noemen er even een paar, om je te helpen bepalen of dit soort onderwijs bij je kind(eren) past: Voordelen zijn de aandacht voor zelfsturing, planning en organisatie van het leren. Daarnaast het ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten en interesses. Dat vereist uiteraard motivatie en nieuwsgierigheid, en een bereidheid om jezelf beter te leren kennen. Misschien kan je hier zelf al even aftoetsen of ons project iets voor jou is. 

Het is belangrijk dat je als ouder vertrouwen hebt in de kernwaareden van het freinetonderwijs en in de aanpak rond het verwerven van de leerstof. In het freinetonderwijs wordt er van de leerlingen zelfstandigheid en ondernemingszin verwacht. Samenwerken met anderen komt regelmatig aan bod en ondernemingszin wordt aangemoedigd. Ouderparticipatie is belangrijk in een Freinetschool. Bij het uitwerken van projecten worden er vaak helpende handen gevraagd, al is dat natuurlijk niet verplicht. Daarnaast heeft een goede, open communicatie tussen ouders en mentoren altijd een positieve invloed op de leerontwikkeling van het kind. 

Bij keerpunt wordt gewerkt aan dezelfde eindtermen als in het traditionele onderwijs. De leerlingen worden dus, net zoals in iedere andere traditionele school, verwacht om aan het einde van iedere graad dezelfde leerstof te beheersen. Wij werken met onze eigen leerplannen, die door de overheid goedgekeurd zijn en waarin de decretale eindtermen integraal opgenomen zijn. Het verschil zit hem vooral in hoe onze leerlingen die eindtermen bereiken. 

Dat klopt. Bij keerpunt behalen de leerlingen badges voor de te beheersen leerstof. Die zijn gekoppeld aan de eindtermen. Het behalen van een badge hangt dus niet louter af van het behalen van een voldoende op een eenmalige grote toets, maar veronderstelt het succesvol afwerken van een uitgebreid leertraject en het bereiken van verschillende doelen. Badges kunnen pas op het einde van dat volledige traject worden behaald. 

De leerlingen hebben hun vaste klasgroep met een klasmentor waarmee zij minstens één keer per dag een start- of slotkring doorlopen. Daarbovenop zijn er de vakmentoren waarbij zij aansluiten in specifieke cursussen bovenop de maandelijks terugkerende VABO-opdrachten (vrije tekst, actuaronde, boekenronde, onderzoek), zoals levende wiskunde, cultuur en expressie, historisch bewustzijn, talen, sport,…

Beweging is uiteraard bijzonder belangrijk en bovendien cruciaal voor het algemeen welbevinden van iedereen. Daarom wordt er wekelijks gesport met een sportmentor en gaan we daarnaast regelmatig op leerwandeling, te voet of met de fiets. Ook tijdens pauzes wordt er gezorgd voor voldoende bewegingsaanbod, voor leerlingen die dat willen. 

Freinetonderwijs is voor de meeste leerlingen geschikt maar wordt vaak onderschat. De aanpak die gebruikt wordt om leerlingen de leerstof te helpen verwerken, verschilt van een traditionele school. De nadruk ligt minder op klassikale, eerder passieve lessen in groep maar meer op zelfstandig werken, proactief zijn, zelf leren plannen en leren samenwerken met anderen. Er zijn steeds korte instructiemomenten in groep waarna iedere leerling op zijn eigen tempo verder kan. Doordat er gedeeltelijk zelfstandig gewerkt wordt, komt er veel tijd vrij voor differentiatie. Leerlingen die het even moeilijk hebben met de leerstof krijgen de kans om met een medeleerling of een klein groepje nauw samen te werken bij de mentor. Leerlingen die dan weer net een extra uitdaging nodig hebben, worden gestimuleerd om hun grenzen te verleggen aan de hand van aangepaste taken. Sowieso kunnen alle leerlingen steeds kiezen uit een selectie van leermaterialen, tips en begeleiding om hun opdrachten tot een goed einde te brengen. 

Bij keerpunt ligt de nadruk meer op zelfstandig werken, proactief zijn, zelf leren plannen en leren samenwerken met anderen. De leerlingen krijgen meer vrijheid om zich zelf in te schrijven voor cursussen en ateliers, een aantal opdrachten te kiezen en uit te werken. Daardoor worden ze nauwer betrokken bij het leerproces en krijgen ze niet enkel de leerstof zelf aangeleerd, maar ook een aantal vaardigheden die onontbeerlijk zijn in de maatschappij. 

Samenwerken en ondernemingszin spelen een belangrijke rol bij Keerpunt. Ouders vrezen soms dat hun kind daar moeilijk mee overweg zal kunnen. Het is belangrijk te weten dat alle werkvormen steeds begeleid worden door de mentor. Een wat verlegener leerling kan er dan zelf voor kiezen om zich te koppelen met een andere rustige leerling in een kleiner groepje, zodat ze allebei de kans krijgen zich te ontplooien. 

We werken zo goed als volledig klas- en vakoverschrijdend, wat betekent dat alle leerlingen van de school elkaar ontmoeten (en vaak ook samenwerken) in andere klassen en cursussen, volgens het aanbod van de dag. 

We streven ernaar dat alle werk op school kan afgewerkt worden tijdens de werktijden, aangezien de instructies meestal kort zijn en de leerlingen daardoor relatief snel aan de slag kunnen met een opdracht. De leerlingen kunnen ook steeds gebruik maken van de in- en uitlooptijd, van 8:30 tot 9:00 uur en van 16:00 tot 16:30 uur (of 15:30 tot 16:00 uur, op sommige vestigingen), om schoolwerk af te maken. 

Volgens Célestin Freinet gebeurt zinvol leren het beste op een aftastende, verkennende manier. Door handelend te onderzoeken, zonder meteen uitgelegd te krijgen hoe iets werkt, raak je echt betrokken bij wat je wil leren of begrijpen en verwerf je echt inzicht. 

 

Leven leren is leren dat berust op eigen ervaring en gezond verstand, leren dat je je hele leven niet vergeet. Leren in en door het werk. Leren dat leerlingen en hun begeleiders raakt, dat motiveert en inspireert. Leren dat vertrekt vanuit het dagelijks leven van de leerlingen. 

In normale omstandigheden gaan de leerlingen regelmatig op leerwandeling in de buurt, de stad, het dorp, de natuurlijke omgeving. Op deze manier willen we hen stimuleren om door een andere bril naar de wereld, de maatschappij te kijken en laten we hen zinvol en “levend leren”. Wat ze tijdens een leerwandeling waarnemen in de wereld wordt gekoppeld aan de leerstof en dus ook aan de eindtermen, vaak tijdens verwerkingen achteraf in de klas. Ook door actief burgerschap en de aterlierwerking maken onze leerlingen uitgebreid kennis met de wereld buiten de school. 

Wij doorbreken het klassieke jaarklassensysteem en streven naar een classe unique of minstens graadsklassen. Classe unique betekent dat leerlingen uit alle zes leeftijdsgroepen van het secundair samen deel uitmaken van een klasgroep. Concreet hebben de leerlingen van een groep samen kring en toonmomenten, terwijl instructies en ook zelfstandig werk uiteraard plaatsvinden op eigen niveau, met een leeftijdseigen (of talent-eigen) leeraanbod. Dat heeft een aantal voordelen: 

  1. Leerlingen leren spontaan van elkaar en met elkaar, over de leeftijden heen. 
  2. Differentiatie wordt spontaan geïntegreerd en alle middelen zijn steeds voorhanden. 
  3. De leerlingen worden begeleid door meerdere leerkrachten, die hun kennis en ervaring dagelijks delen met elkaar. 
  4. Het familiale gevoel tussen de kinderen in een klasgroep wordt versterkt.

Dat varieert per vestiging, maar maximaal 20. 

Een overstap naar een andere school is voor niemand makkelijk, maar zeker op het einde van een graad is het niet moeilijker dan een overstap van een traditionele naar een andere traditionele school, omdat we dezelfde eindtermen hanteren. 

In je zesjarige secundaire opleiding bij Keerpunt word je voortdurend gevormd in het zelfstandig plannen en verwerken van de leerstof: dat zijn bijzonder belangrijke vaardigheden in het hoger onderwijs. 

Er is nog geen lagere school aan Keerpunt verbonden. 

Er is geen voorrang voor freinetleerlingen bij de inschrijvingen. Leerlingen die uit het basisfreinetonderwijs komen, zullen vertrouwd zijn met onze werking. Zij-instromers (kinderen zonder freinet achtergrond) kunnen evenzeer bij ons terecht maar moeten vaak een tandje bijsteken wat planning en zelforganisatie betreft. Er is geen voorrang voor freinetleerlingen bij de inschrijvingen. 

We zijn een van de weinige secundaire scholen in België die met canvas werken, een digitaal leerplatform waar de leerlingen opdrachten, cursussen, toetsen, oefeningen, leermiddelen, info, een agenda en nog meer kunnen terugvinden. Het platform laat de leerlingen ook toe om heel makkelijk vanop afstand samen te werken en feedback op opdrachten niet alleen schriftelijk maar ook mondeling te krijgen en geven. Canvas is een bijzonder stabiel platform: wij werden dus niet getroffen door Smartschoolperikelen tijdens de Coronaperiode. 

Latijn wordt aangeboden in ateliers ter kennismaking. Als er blijvende grote interesse voor het onderwerp is, vanuit intrinsieke motivatie bij de leerlingen, dan kan Latijn uitgebreider in het cursusaanbod opgenomen worden. 

Onze ateliers vinden wekelijks plaats, gedurende een specifieke periode (meestal tussen 3 en 6 weken) en bieden onze leerlingen de kans om te proeven van kennis en vaardigheden in 7 verschillende domeinen (de leerlingen kiezen zelf aan welk atelier ze deelnemen), zodat ze een breder en realistischer beeld krijgen van wat je zoal allemaal kan leren in het leven. Dat vinden we erg belangrijk, niet alleen met het oog op hun algemene ontwikkeling, maar ook om later een geïnformeerde studie- en beroepskeuze te kunnen maken. 

Onze ateliers worden ofwel begeleid door eigen mentoren met een gedegen achtergrond in de aangeboden kennis of vaardigheid, ofwel door externen met een even grondige expertise. Ons atelieraanbod is heel gevarieerd: meer informatie kan je vinden bij cursussen => atelier. 

Op dit moment bieden wij inderdaad enkel de A-stroom aan, in de richting freinetpedagogie. 

De schoolfactuur bedraagt 450 euro. Die omvat alle kosten (kopies, uitstappen, materiaal,…) voor een volledig schooljaar. Er zijn dus geen bijkomende facturen meer voor extra activiteiten of afrekeningen. 

Binnen Keerpunt zetten we intens in op het welbevinden van onze leerlingen, persoonlijke groei, coöperatie en wereldwijdheid. Levenslang leren en leerplezier met intrinsieke motivatie zien wij binnen Keerpunt als één van onze belangrijkste pijlers. In onze structureel verankerde leerbegeleiding streven we ernaar om zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen met evenwaardige aandacht voor alle leergebieden te laten bereiken. Dit doen we via onze freinettechnieken en het onwikkelingsleerplan. 

De groep staat centraal waarbij het leerproces door de leerlingen zelf in handen genomen wordt. De klemtoon ligt op ‘eigenaarschap’ waarbij de groepsmentor de rol als begeleider, ondersteuner  en evaluator van de leerlingen en cursussen op zich neemt. Naast deze brede intellectuele vergaring is de groepswerking met kleine(re) instructiegroepjes (clusters) en een doorgedreven coöperatie, een ideale manier om convergent en divergent te differentiëren, dit volgens de noden van onze leerlingen. Vanzelfsprekend staan gelijke onderwijskansen hierbij centraal. Wij zijn erop gericht om onze leerlingen te kunnen begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Wij werken ook nauw samen met verschillende partners zoals ouders, het ondersteuningsteam, CLB. 

Dit is een dag waarop de student thuis zelfstandig aan het werk is. De thuiswerkdag is een voorbereiding op stageweken vanaf de 2de graad waarbij verwacht wordt dat studenten zelfstandig op verplaatsing aan het werk kunnen gaan. 

Contacteer ons

Social Media

email

info@keerpuntscholen.be

Telefoon

Tel: 055 47 01 35

Bereikbaar op:

  • Dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 15u
  • Woensdag bereikbaar van 9u tot 11u30