Visie en werking

Visie

Keerpunt is een coöperatieve organisatie van verschillende kleinschalige scholen (vestigingen), verspreid over Vlaanderen, die samen een vernieuwende visie op de toekomst van ons secundair onderwijs delen. De bouwstenen van onze visie zijn:

  • Welbevinden van alle betrokkenen (leerlingen, team, ouders, partners) en aandacht voor het welbevinden van anderen.
  • Persoonlijke ontwikkeling en groei (zelfstandigheid; kritisch denken; expressie en communicatie; emancipatie).
  • Coöperatie op alle niveaus. 
  • Wereldwijsheid (actief burgerschap; digitaal bewustzijn; kennis en inzicht in de wereld).

Sterk Leerlinggestuurd leren

In Keerpuntscholen leren de leerlingen in hoge mate zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leerproces, onder begeleiding van deskundige mentoren. Het leertraject is bovendien uitzonderlijk flexibel en laat de leerlingen toe ook interesses te ontwikkelen die buiten het geijkte vakkenpakket liggen.

Een doorgedreven coöperatieve structuur

Keerpunt is in alle geledingen een coöperatieve organisatie: binnen de klasgroep, op schoolniveau, in overleg met ouders, in overleg en samenwerking tussen de verschillende vestigingen en in interactie met lokale organisaties en besturen. Dat betekent dat op al deze niveaus alle spelers actief betrokken worden bij de besluitvorming en organisatie.

Kleinschalig

We zijn ervan overtuigd dat echt eigenaarschap van de leerlingen tegenover hun leerproces en tegenover de school als organisatie pas helemaal tot zijn recht komt, als we scholen op mensenmaat creëren. Daarom hebben we in onze statuten vastgelegd dat geen enkele Keerpunt-vestiging meer dan 150 leerlingen telt.

emancipatorisch en pluralistisch onderwijs

voor iedereen, zonder onderscheid van afkomst, met respect voor ieders eigenheid. Als vrije, onafhankelijke gesubsidieerde school zullen wij, in de plaats van zedenleer of godsdiensten, cultuurbeschouwing aanbieden: geen afzonderlijk vak maar een grondig uitgebouwde totaalvisie op de ontwikkeling van cultureel zelf(bewustzijn), met aandacht voor verschillende levensbeschouwingen.

vakoverschrijdend

De indeling in vakken is een erfenis uit de negentiende eeuw, die vaak contraproductief is en creatief en probleemoplossend denken in de weg staat. Keerpunt wil het leren bovendien ook buiten de school laten doorgaan, door onze leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan het sociaal-culturele en economische leven in hun gemeenschap.

school in de wereld: Keerpuntscholen als actieve buurtspelers

Keerpuntscholen stellen zich op als actieve spelers in het sociale netwerk van de gemeenschappen waarin ze zich vestigen, als scholen in de wereld dus. Onze Keerpuntvestigingen zijn meer dan scholen en zullen tegelijk uitgroeien tot sociaal-culturele centra in hun gemeentes. We gaan op zoek naar een sterke samenwerking, niet alleen met de schoolgemeenschap en ouders en grootouders, maar ook met middenstanders, culturele organisaties, ambachtslui, bedrijven, gepensioneerden, gemeentediensten en iedereen die met ons wil samenwerken. Via vrijwilligerswerk buiten de school, jaarlijkse stages vanaf het derde jaar en wisselende initiatieven om praktische burgerschapsvorming te ondersteunen, maken onze leerlingen van bij het begin van hun secundaire schoolloopbaan actief deel uit van het sociaal-culturele weefsel van de gemeenschap waarin ze leven en werken.

Werking

De pedagogische principes die we bij Keerpunt hanteren om onze visie uit te bouwen, vormen een verdere ontwikkeling van het freinetonderwijs, dat volgens recente berichten in de media de afgelopen jaren bijzonder sterk gegroeid is in onze lagere scholen. Kinderen en ouders die daar echter verder in willen gaan na de basisschool, hebben daar vaak niet de mogelijkheid toe, omdat volwaardig freinetonderwijs op het secundaire niveau voorlopig nog een zeldzaamheid is in Vlaanderen. Daar willen we met Keerpunt verandering in brengen, door de troeven van de freinetpedagogie volop uit te spelen.

Contacteer ons

Social Media

email

info@keerpuntscholen.be

Telefoon

Tel: 055 47 01 35

Bereikbaar op:

  • Dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 15u
  • Woensdag bereikbaar van 9u tot 11u30